Camp d'actuació | Assessorament jurídic

  • Fahrenheit consultors. Camp d'actuació | Assessorament jurídic


Fahrenheit Consultors
proporciona assessorament i defensa jurídica a empreses, Societats de Prevenció de Mútues, societats de Prevenció Aliens, Serveis de Prevenció Propis, tècnics de prevenció, autònoms i treballadors.
Igualment assessorem en matèria laboral via administrativa, civil i penal en relació amb les obligacions i responsabilitats en matèria preventiva.


Els nostres Professionals en dret


El nostre equip està format per especialistes en dret preventiu, la seva formació i experiència professional està desenvolupada de manera específica en aquesta matèria, alhora que compten amb sòlids coneixements en les branques bàsiques del dret (administratiu, civil, penal, laboral...)

Fahrenheit Consultors
complementa el seu equip jurídic amb un grup assessor de suport, format per Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, Juristes, Metges, Enginyers, Arquitectes i Inspectors de Treball excedents, tots ells amb una dilatada experiència en tots els àmbits de la Prevenció dels Riscos Laborals. Aquests professionals són els encarregats de realitzar, per a aquells clients que ho sol·liciten, uan Auditoria Voluntària , conforme al RD 604/2006.

Servei d'Assessoria jurídica Tècnica:


• Processos de "due dilligence":
Elaboració d'informes jurídics orientats a la identificació del grau de compliment de les obligacions preventives derivades de la legislació vigent i de les responsabilitats associades davant possibles incompliments.

• Servei de defensa i representació:
·         Representació, assistència i representació jurídica davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i instituts de seguretat i salut de les comunitats autònomes.
·         Elaboració d'escrits d'al·legacions davant els diferents requeriments i expedients de l'autoritat laboral.
·         Elaboració d'escrits d'al·legacions davant la proposta d'Acta per infraccions en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
·         Elaboració de recursos en via administrativa (Alçada i Reposició) davant les resolucions dictades per l'Autoritat Laboral.
·         Actuacions administratives en Seguretat Social com a conseqüència del Recàrrec de Prestacions de Seguretat Social per infringir les normes de prevenció (Art. 123 de la LGSS). Comprenent l'elaboració d'escrits d'al · legacions, recursos en via administrativa...
·         Anàlisi d'actuacions a realitzar per l'empresa en cas d'accidents greus o mortals.
·         Assistència en processos judicials davant les jurisdiccions Socials, Contenciosa Administrativa, Civil i Penal en aquelles imputacions relacionades amb Accidents de Treball i Seguretat Social.> Patricia Rueda és la nostra experta en Assessorament jurídic.