Camp d'actuació | Formació específica

Tal com apunta l'article 19 de la Llei 31/95 l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, com quan es produeixin canvis en el seu lloc de treball i aquesta haurà d'estar centrada en el lloc de treball o funció de cada treballador.Amb aquest fi a Fahrenheit consultors desenvolupem accions formatives destinades a satisfer les necessitats dels nostres clients, és a dir alineades amb els seus objectius i el marc normatiu preventiu. Per això treballem conjuntament amb el client elaborant programes a mida, planificant el seu contingut, metodologia, en funció dels perfils dels participants després entenem que només des de la millora de la seva percepció del risc podrem detonar canvis en les seves actituds i habilitats i amb això contribuir a la gestió del canvi preventiu a l'empresa.


Serveis principals

  • Diagnòstic de necessitats formatives.
  • Desenvolupament de Plans i Programes de formació per llocs de treball, departaments o sectors.
  • Disseny, impartició i avaluació d'Accions formatives presencials, o semi-presencials.
  • Disseny de Manuals de formació i altres Materials didàctics.
  • Disseny de Normes i Fitxes de Seguretat.
  • Campanyes informatives mitjançant cartells, tríptics i altres materials divulgatius.
  • Seguiment del pla formatiu.
  • Gestió de la bonificació de l'acció formativa.