Gestió preventiva | Formació

Formació en prevenció de riscos

Realitzem formació presencial personalitzada i adaptada a la mida del client, tant "in-company" com a les nostres dependències.
Els nostres cursos sempre són teoricopràctics.
A més podem encarregar-nos de la gestió de la seva formació bonificada.

 

Necessita formació en prevenció de riscos laborals?

demani pressupost sense compromís

Cursos de formació presencial

Gestió de la prevenció

• Ordre i neteja
• Com rendibilitzar la inversió en P.R.L.?
• Organització i gestió d'un servei de prevenció
• Implantació d'un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
• Lideratge preventiu d'equips
• Gestió del temps
• Treball en equip
• Tècniques Comunicació
• Equips de Millora
Coachings

Seguretat

• Seguretat i salut en la utilització d'equips de treball
• Seguretat i salut en els llocs de treball
• Seguretat en l'ús de Carretons
• Seguretat en l'ús de Ponts Grua
• Seguretat en l'ús de Plataformes Elevadores
• Seguretat i protecció contra riscos elèctrics
• Reglament de baixa tensió
• Seguretat i salut en l'ús d'equips d'elevació i transport de càrregues
• Seguretat i salut en la conducció de maquinària
• Seguretat i salut en la manipulació de productes fitosanitaris
• Seguretat i salut en la manipulació de substàncies perilloses
• Seguretat i salut en la utilització d'eines manuals i elèctriques
• Seguretat i salut en la utilització de màquines portàtils
• Seguretat i salut en treballs de soldadura
• Seguretat i salut en treballs d'altura
• Seguretat i salut en treballs en calent
• Seguretat i salut en treballs en recintes confinats
• Seguretat i salut en la utilització d'eines manuals i elèctriques portàtils
• Síndrome de l'edifici malalt
• Seguretat viària
• Seguretat i salut en treballs de soldadura

Higiene industrial

• Efectes i prevenció del Soroll
• Efectes i prevenció de les Vibracions
• Efectes i prevenció de les Radiacions
• Efectes i prevenció de l'Estrès Tèrmic
• Efectes i prevenció de l'exposició a Gasos i Vapors
• Efectes i prevenció de l'exposició a Virus, Bacteris i Fongs
• Etiquetatge, manipulació i emmagatzematge de productes químics
• Prevenció de riscos biològics: hepatitis B i C, VIH

Ergonomia

• Higiene Postural
• Cura de l'esquena a la Manipulació de càrregues
• Cura de l'esquena a la Mobilització de malalts
• Ergonomia Visual i postural en treballs amb pantalles de visualització de dades
• Prevenció en patologies de la Veu
• Prevenció de patologies osteomusculars
• Prevenció i protecció davant els moviments repetitius
• Tècniques de relaxació

Psicosociologia aplicada

• Gestió de l'Estrès
• Mediació, prevenció i resolució de conflictes
• Sensibilització i formació per a la prevenció de l'Assetjament Laboral
• Sensibilització i formació per a la prevenció de l'Assetjament Sexual
• Sensibilització i formació per a la prevenció del Mobbing
• Sensibilització i formació per a la prevenció del bournout
• Sensibilització i formació per a la prevenció de la violència laboral

Emergències

• Mesures d'emergència
• Equips d'Emergència i Simulacres
• Seguretat contra incendis
• Extinció d'incendis
• Alarma i evacuació
• Primers Auxilis

Àrea mèdica

• Coneixement i control de la legionella
• Dermatitis
• Dieta Saludable i hàbits dietètics
• Factors psicosocials
• Manipulació d'aliments
• Maternitat i salut laboral
• Prevenció dels factors de risc cardiovascular
• Prevenció de riscos biològics: hepatitis B, C i VIH
• Prevenció del consum d'alcohol en el medi laboral
• Prevenció del consum de drogues
• Prevenció del consum de tabac
• Prevenció de riscos cardiovasculars
• Treball i Bipedestació
• Tuberculosi i treball
• Vacunes