Gestió preventiva | Implantació

 • Fahrenheit consultors. Gestió Preventiva. Implantació


Després de la planificació de l'acció preventiva, els nostres clients decideixen si necessiten o no el nostre suport tutorització o lideratge en la fase d'implantació. En cas de ser així, Fahrenheit Consultors procedirà a liderar la gestió del canvi preventiu en l'empresa, sempre des de la potenciació i desenvolupament del Factor Humà com a variable crítica.Tipus d'actuacions preventives generals, les quals quedaran degudament registrades:Mesures materials per eliminar o reduir els riscos en origen, podent també incloure les mesures de minimització de les conseqüències. Les mesures de prevenció que eliminen o disminueixen la probabilitat de materialització dels riscos seran prioritàries respecte de les de protecció amb l'objectiu minimitzar les seves conseqüències. (En primer terme s'intentarà protegir els treballadors col · lectivament i només quan no sigui possible eliminar els riscos o minimitzar prou, es recorrerà a la protecció individual).

Totes les persones de l'estructura de l'Empresa que puguin prendre decisions que afectin les condicions de treball assumiran la posada en marxa de les mesures preventives amb l'assessorament del nostre equip de professional.

Activitats

 • Instruccions de treball segures.
 • Registre d'instal · lacions de risc.
 • Elaboració d'un manual de procediment per al funcionament d'aquestes instal · lacions que asseguri la seguretat de treballadors i usuaris.
 • Protocols de comunicació d'accidents i incidents.
 • Proposta de manteniment preventiu d'equips de treball.
 • Pla de senyalització de seguretat.
 • Pla de gestió d'equips de protecció col·lectiva i individual.
 • Pla de coordinació en obres, compres i contractacions per tal d'adequar el seu funcionament als requisits preventius pautats.
 • Pla de formació i informació.
 • Els procediments per al control dels riscos, a fi de mantenir en nivells tolerables:
· Control de riscos higiènics.
· Control de riscos ergonòmics i psicosocials.

 • Vigilància de la salut amb revisions mèdiques periòdiques obligatòries per a activitats de risc, i universalització a tots els col · lectius de l'Empresa.
 • Coordinació d'activitats empresarials. Sobretot en el control d'activitats que puguin ser incompatibles entre si i agreujar els riscos.
 • Seguretat en els residus.
 • Plans d'Autoprotecció, Emergència i Evacuació, etc.
 • Simulacres.